Tổng hợp các câu lệnh hay dùng nhất Kubenetes | Kubernetes Cheat Sheet

Tổng hợp các câu lệnh hay dùng nhất Kubenetes | Kubernetes Cheat Sheet

·

3 min read

Bài viết được mình sưu tầm với mục đích chia sẻ kiến thức cho mọi người, và không nhằm mục đích thương mại. Vì bài viết có nhiều từ tiếng anh chuyên môn nên mình sẽ để nguyên văn của tác giả để mọi người có thể hiểu dễ hơn.

Cluster Management

 1. Display endpoint details for the cluster’s master and services.

  kubectl cluster-info
  
 2. Show the Kubernetes version that is active on the server and client

  kubectl version
  
 3. Get the cluster’s configuration

  kubectl config view
  
 4. List the available API resources

  kubectl api-resources
  
 5. List everything

  kubectl get all --all-namespaces
  

Node Management

 1. List the nodes

  kubectl get node
  
 2. Update the taints on nodes

  kubectl taint node <node_name>
  
 3. Delete a node

  kubectl delete node <node_name>
  

Pod Management

 1. List pods

  kubectl get pod
  
 2. Delete a pod

  kubectl delete pod <pod_name>
  
 3. See detailed state of a pods

  kubectl describe pod <pod_name>
  
 4. Create a pod

  kubectl create pod <pod_name>
  
 5. Run a command for a container inside a pod

  kubectl exec <pod_name> -c <container_name> <command>
  
 6. Get interactive shell on a pod

  kubectl exec -it <pod_name> /bin/sh
  
 7. See resource usage (CPU/Memory/Storage) for pods

  kubectl top pod
  
 8. Add/update the annotations of a pod

  kubectl annotate pod <pod_name> <annotation>
  
 9. Add/update the label of a pod

  kubectl label pod <pod_name>
  

Replication Controllers

 1. View the list of replication controllers

  kubectl get rc
  
 2. View the list of replication controllers by namespace

  kubectl get rc --namespace="<namespace_name>"
  
 3. Scale a ReplicaSet

  kubectl scale --replicas=<expected_replica_num> replicaset <name>
  

Deployment Management

 1. List the deployments

  kubectl get deployment
  
 2. Show the precise status of single or multiple deployments.

  kubectl describe deployment <deployment_name>
  
 3. Edit and update the deployment.

  kubectl edit deployment <deployment_name>
  
 4. Create a new deployment

  kubectl create deployment <deployment_name>
  
 5. Delete a deployment

  kubectl delete deployment <deployment_name>
  
 6. Check the rollout status of a deployment

  kubectl rollout status deployment <deployment_name>
  
 7. Display Resource usage (CPU/Memory/Storage) for nodes

  kubectl top node
  
 8. See resource allocation per node

  kubectl describe nodes | grep Allocated -A 5
  
 9. List the pods running on a node

  kubectl get pods -o wide | grep <node_name>
  
 10. To annotate a node

  kubectl annotate node <node_name>
  
 11. Add or update the labels of a node

  kubectl label nodes <your-node-name> <label>
  
 12. Scale a Deployment

  kubectl scale deployment <deployment-name> --replicas=<number-of-replicas>
  

Secrets

 1. Create a secret

  kubectl create secret <name>
  
 2. List secrets

  kubectl get secrets
  
 3. View details about secrets

  kubectl describe secrets <name>
  
 4. Delete a secret

  kubectl delete secret <secret_name>
  

Services

 1. List the services

  kubectl get services
  
 2. View the detailed state of a service

  kubectl describe services <name>
  
 3. Expose a replication controller, deployment or pod as a new Kubernetes service

  kubectl expose deployment [deployment_name]
  
 4. Edit/update the definition of a service

  kubectl edit service <name>
  

Common Options

Commands in Kubectl can include optional flags. Here are a few examples of the most popular and helpful ones.

 1. –o Format of output. (Suppose you wanted to list all of the pods in ps output format with additional information.)

  kubectl get pods -o wide
  
 2. Create any resource(pod/replicaset/deployment, etc) using a yaml/json file.

  kubectl apply -f <xyz.yaml>
  

Nội dung tham khảo

Nội dung bài viết này được mình tìm hiểu, tham khảo, đúc kết và tổng hợp lại từ nhiều nguồn. Mọi người có thể xem thêm các bài viết sau:

 • K21Academy - KUBERNETES CHEATSHEET